Енглески језик: Тhe Present Simple Tense-тест

Енглески језик: The Present Simple Tense

Резултат теста

1. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

2. Present simple tense се употребљава за радње:

3. Present simple tense је:

4. Како гласи наставак за Present simple у трећем лицу једнине ако се глаголи завршавају на –ch, –sh, –x, –ss?

5. Ако се глагол завршава на -y (cry), и уколико је испред њега сугласник, -y прелази у -ie.

6. Како гласи глагол GO у трећем лицу једнине?

7. Како гласи глагол DO у трећем лицу једнине?

8. Глагол HAVE у трећем лицу једнине презента гласи:

9. Ако је испред -y самогласник (play) нема промене у додавању наставка.

10. Упитни облик Present simple tens-а градимо:

11. Које од понуђених питања је добро постављено?

12. Одрични облик градимо тако што на помоћни глагол DO (does у трећем лицу), додајемо NOT. (do+not=don't)

13. Штиклирај правилне одричне реченице.

14. Попуни празнину: Tom ___________________ (work) every day.

15. Попуни празнину: Marta ___________(not tell) us funny stories.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ