Osnovi elektronike. Reciklaža elektronskih komponenti – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Elektronika se bavi i proučavanjem elektronskih komponenti i njihovom primenom u raznim uređajima.

2. Grane elektronike su:

3. Materijali koji se po vrednosti električnog otpada nalaze između provodnika i izolatora su:

4. Najznačajniji poluprovonici su:

5. Pod elektronskim otpadom podrazumevamo elektronske uređaje koji više nisu u upotrebi, zbog starosti ili tehničke neispravnosti.
6. Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišćenje.

7. Za rad električnih kola posebno su važni:

8. Proces u kome se čistom poluprovodniku dodaju primese naziva se:

9. Dodavanje primesa nastaju koji poluprovodnici:

10. Poluprovodnici se koriste u savremenoj elektronici za izradu raznih elemenata elektronskih kola.
11. Kada PN može da proizvodi električnu energiju?

12. Komponente koje se ne recikliraju u Republici Srbiji se ne izvoze, već završavaju na deponijama.

13. Reciklaža monitora i televizora je komplikovanjija, jer u sebi sadrže olovo koje je opasno za životnu sredinu.

14. U pogonu za reciklažu se obavlja pregled i rasklapanje elektronskih uređaja na komponente.

15. Pri rasklapanju računara na sastavne komponente, maseni udeo komponenata koje se mogu ponovo iskoristiti je oko 20%.
16. Označite pasivne elektronske komponente:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ