Одређивање положаја ликова код сочива – тест

Резултат теста

1. Конструкција ликова код огледала врши се помоћу карактеристичних зрака.

2. Лик у огледалу може бити:

3. У зависности од тога да ли се налази у пресеку одбијених зрака или њихових продужетака, лик је:

4. Сабирно сочиво прелама зраке ка оси, а расипно од осе сочива.

5. Одредити које од следећих тврдњи су тачне, и које се поклапају са датом сликом:
6. Ако се преломљени зраци секу, лик је:

7. Ако се зраци међусобно удаљавају, па се лик налази у пресеку продужетака тих зракова, лик је:

8. Мењајући положај предмета, добили бисмо:

9. Ознака l на датој слици код сабирних сочива означава:

10. Ознака p на датој слици код сабирних сочива означава:
11. Да ли за одеђивање положаја и изгледа лика код расипних сочива користимо исто карактеристичне зраке?

12. Одредити које од следећих тврдњи су тачне, и одговарају датој слици:

13. Лик који настаје преламањем светлости кроз расипно сочиво је:

14. За добијање прецизних података о удаљености лика од сочива, као и о његовој величини, користимо једначину сочива и формулу за увећање.

15. Једначина сочива повезује удаљеност предмета и лика од оптичког центра са жижном даљином сочива.
16. На слици је приказана једначина сочива.

17. Реципрочна вредност жижне даљине једнака је збиру реципрочних вредности удаљености предмета и лика од оптичког центра сочива. Да ли је ова тврдња тачна, и да ли ова једначина важи само за танка сочива?

18. Жижна даљина и удаљеност лика узимају се са негативним предзнаком уколико је реч о:

19. Уколико знамо положај предмета и жижну даљину сочива, уз помоћ једначине сочива можемо одредити тачан положај лика.

20. Однос величине лика и величине предмета дефинише се као:
21. Увећање сочива (u) се рачуна као:

22. Оптичка јачина сочива једнака је реципрочној вредности жижне даљине сочива.

23. Оптичка јачина сочива се рачуна као:

24. Оптичка јачина сочива се изражава у диоптријама (D).

25. Једна диоптрија једнака је реципрочној вредности метра: 1D=1/m
26. Најмања удаљеност на којој просечно око добро разлучује предмете, запажа детаље, види без замарања је:

27. Уколико зраци који долазе са посматраног предмета дају лик испред мрежњаче, реч је о недостатку који се назива:

28. Ако се лик формира иза мрежњаче, реч је о:

29. Кратковидост се коригује:

30. Далековидост се коригује:
31. Предмет висок 4cm налази се на растојању 45cm од центра сабирног сочива.С друге стране сочива на удаљености 22,5cm од његовог центра настаје реалан лик.Израчунати жижну даљину, оптичку јачину и увећање сочива, као и висину лика.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ