NZD i NZS – test (5.r.)

NZD i NZS – test

Резултат теста

1. NZD (125,75)=

2. NZS (125,75)=

3. NZD (30,105)=

4. Odredi zajedničke delioce brojeva 10 i 15:

5. Odredi zajedničke delioce brojeva 8 i 12:
6. NZD (12, 18) =

7. NZD (22, 33) =

8. NZD (9, 10) =

9. NZD (10, 90) =

10. Za koliko je NZD(16,8) manji od NZS(16,8)?
11. Koliko puta je NZD(25,20) manji od NZS(25,20)?

12. Najveći zajednički delilac brojeva 40 i 60 je broj:

13. Koliko zajedničkih delilaca imaju brojevi 8 i 12?

14. Odredi broj x<24 tako da NZD(x,20)=4

15. Odredi broj 16<x<44 tako da NZD(x,20)=4
16. Poslastičar je ispekao koru za krempitu pravougaonog oblika čije su stranice dužina 56 cm i 42 cm. Koru treba iseći na što veće kvadrate. Koliko će parčića poslastičar iseći?

17. Marta ima 48 ukrasa u obliku zvezdica, 36 ukrasa u obliku srca i 108 ukrasa u obliku kuglica. Koliko najviše kolača može da ukrasi Marta ako na svaki kolač stavlja jednak broj zvezdica, srca i kuglica?

18. Napiši najmanji prirodni broj koji je deljiv brojevima 144 i 120.

19. Najmanji broj koji je deljiv i brojem 27 i brojem 36 je 432.

20. Brojevi 16 i 15 nemaju zajednički sadržalac veći od 1
21. NZS(12, 9) = 3

22. NZD(16, 12) = 72

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ