Механички рад и енергија. Снага – тест

Механички рад и енергија. Снага – тест

Резултат теста

1. Енергија је неспособност тела да врши рад.

2. Рад који изврши сила трења је

3. Јединица за рад је

4. Врсте механичке енергије су

5. Кинетичка енергија је енергија коју тело има
6. . Снага је

7. Потенцијална енергија тела у близини Земље зависи од

8. Закон одржања енергије каже да

9. Може ли рад силе бити мањи од нуле?

10. Мерна јединица за снагу је:
11. Може ли рад силе бити једнак нули?

12. Већу снагу има уређај који изврши:

13. Може ли рад силе бити већи од нуле?

14. Бројна вредност механичког рада се одређује уз помоћ формуле:

15. Колики рад изврши сила од 20N при премештању тела за 30 метара?
16. Koлика je масa телa кoje нa висини oд 5m имa потенцијалну енергију 300J?

17. Механичкa енергија je збир кинетичке и потенцијалне енергије.

18. Кинетичка енергија се израчунава формулом:

19. Потенцијална енергија се израчунава формулом:

20. Формула за рад силе Земљине теже је:
21. Рад силе трења израчунавамо формулом:

22. __________ је извршени рад у јединици времена.

23. Снага се може израчунати формулом:

24. Да би машина извршила рад од 2400 Ј, потребно је уложити енергију од 3 kЈ. Koлики је коефицијент корисног дејства те машине?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ