Ispisivanje teksta: Kreiranje promenljive Font – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. PyGame omogćava da se na ekranu piše tekst.

2. Tekstu je moguće zadavati boju, font, veličinu i položaj.

3. Ispisivanje teksta se radi pomoću koje funkcije?

4. Slike se u PyGame programe učitavaju pomoću koje funkcije?

5. Slike se u PyGame programima u prozoru prikazuju pomoću koje funkcije?
6. Za funkciju pg.image.load kao argumet prosleđuje?

7. Kada prikazujemo tekst u prozoru, potrebno je da prvo odaberemo font koji ćemo koristiti i to se radi pomoću koje funkcije?

8. Za funkciju font.render kao argumet uzima?

9. Funkciju prozor.blit() koristimo?

10. Da bismo dobili dimenzije slika i teksta koristimo funkcije?
11. Funkcije get_width()get_height() koristimo?

12. Koju funkciju koristimo da bismo prikazali sliku na PyGame prozoru?

13. Koju funkciju koristimo da bismo dobili širinu slike?

14. Kojim od ponuđenih odgovora je potrebno dopuniti sledeći kod kako bi se slika u prozoru prikazala centrirano?

15. Kako u PyGame određujemo kojim će fontom biti ispisan tekst?
16. Koja od ponuđenih slika nastaje izvršavanjem sledećeg koda?

17. Koja od datih slika nastaje izvršavanjem sledećeg koda?

18. Kada se pomoću petlje crta isprekidana linija sa crtama dužine 100 i razmacima dužine 50, sledeća crta je pomerena u odnosu na prethodnu za:

19. Sledećim kodom treba da se iscrta pet krugova. Ti krugovi će se dodirivati ako umesto (P, Q) stoji?

20. Koja od ponuđenih slika nastaje izvršavanjem sledećeg koda?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ