Informatika i računarstvo – for, while

Informatika i računarstvo – for, while

Резултат теста

1. Koja programska petlja može biti beskonačna?

2. Na slici je:

3. for i in range(6): fd(100);lt(360/6) je program za crtanje

4. Petlja WHILE počinje

5. U naredbi if x>10, x>10 je?

6. Petlju FOR koristimo:

7. Naredbu for koristimo kada nam u programu treba...

8. for k in range(4, 40, 2): Varijabla k

9. Ako je u VHILE petlji logički uslov netačan pre nego što petlja počne da se izvršava

10. Što znači uslov while a!=0:

11. Na slici je:

12. Koja programska petlja uvijek ima određen broj ponavljanja?

13. Koja programska petlja nema određen broj ponavljanja?

14. U petlji for k in range(4, 40, 2): posednji broj u zagradi (2) zovemo

15. Koji znak pišemo na kraju reda s naredbama if, while i for ?

16. Brojač je zapravo:

17. Naredbe unutar petlje WHILE izvršavaju se dok je

18. for k in range(40): Varijabla k

19. for k in range(1, 40): Varijabla k

20. Kako glasi modul za pozivanje slučjnog odabira nekog zamišljenog broja?

21. Sve naredbe koje želimo ponoviti unutar petlje moraju biti

22. Brojač broji koliko puta je program prošao kroz petlju, odnosno koliko puta se program izvršio.

23. for k in range(30, 0, -2): Varijabla k

24. Petlja koja nam omogućuje da naredbe ponavljamo dok se ne ispuni zadani uslovi naziva se

25. Koju petlju koristimo ako ne znamo unapred koliko će se puta ponoviti neke naredbe?

26. Petlju kao što je for k in range(4, 40, 2): zovemo

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ