Fizika – priprema za završni ispit test (8.r.)

Fizika – priprema za završni ispit

Резултат теста

1. Dečak se nalazi na skejtbordu koji se neko vreme kretao po ravnoj podlozi, a zatim se zaustavio. Koja je od navedenih sila uticala da se zaustavi?

2. Voda se niz rečno korito kreće od izvora prema ušću zahvaqujući delovanju:

3. Na slici su sudovi različitog oblika sa zajedničkim dnom. Ako sipamo tečnost u najširi sud, nivo tečnosti će:

4. Čekiraj ispred odgovora koji opisuju pravolinijsko kretanje.

5. Ako se automobil kreće ravnomerno pravolinijski onda se:
6. Biciklista se tokom vožnje kretao srednjom brzinom od 8 km/h i tom prilikom prešao put dužine 24 km. Koliko vremena je trajalo njegovo putovanje?

7. Kojim delom školskog pribora možeš da zatvoriš strujno kolo?

8. Izbaci uljeza.

9. Šta je od ponuđenih fizičkih veličina moguće direktno izmeriti merilom prikazanim na slici?

10. Označi polja ispred mernih jedinica za brzinu.
11. Za merenje temperature najčešće se koriste termometri sa živom ili alkoholm. Živa je jedini metal koji je na sobnoj temperaturi u tečnom stanju. Ona mrzne na -39 ° ° C, a ključa na 357 °C. Akohol mrzne na -114°C, a ključa na 78°C. Za merenje temperature ključanja vode koristimo:

12. Usled naglog zaustavljanja, sudara ili kočenja automobila, tela koja se nalaze u njemu naglo se pokreću u smeru njegovog prvobitnog kretanja zbog:

13. Naduvenu gumenu loptu veoma je teško potopiti u vodu. Ako vam i pođe za rukom da to uradite, veoma brzo će vam se izmigoljiti iz ruku i izleteti iz vode. Koja sila je odgovorna za ovakvo ponašanje lopte?

14. Masivni teg okačen na slobodan kraj elastične opruge izaziva njeno istezanje. Kako je usmerena elastična sila?

15. Prirodni Zemljin satelit Mesec je ujedno i njoj najbliže nebesko telo. Intenzitet gravitacione sile kojom mesec privlači Zemlju:
16. Kockica leda ubačena je u čašu napunjenu alkoholom gustine 790 kg/m³. Znajući da je gustina leda 900 kg/m³, šta će se dogodii sa kockicom leda?

17. U kom od navedenih primera se telo ne kreće ubrzano?

18. Koja od navedenih situacija predstavljaju primer mehaničkog kretanja? (više tačnih odgovora)

19. Teg okačen o oprugu osciluje oko svog ravnotežnog položaja (R) krećući se između nivoa A i B. Vreme za koje teg dođe od nivoa A do nivoa B je:

20. Nastavnik biologije je rekao da afrički slonu proseku ima oko 5 tona. Na koju fizičku veličinu je mislio?
21. Koliko kubnih decimetara tečnosti odgovara jednom litru?

22. Jačina struje od 100 mA je isto što i:

23. Pri pažljivom merenju neke fizičke veličine 5 puta se dobijaju različite vrednosti. Šta treba da uradimo da bismo dobili korektan rezultat?

24. Pri prelasku električne struje kroz provodnik, on se zagreva:

25. Označi polja ispred fizičkih veličina od kojih zavisi kinetička energija tela.
26. Šta o snazi kao fizičkoj veličini može reći učenik?

27. U kom od navedenih slučajeva će metalna posuda imati najveću unutrašnju energiju?

28. Čamac se kreće uzvodno. Brzina čamca i reke imaju:

29. Označi vektorske fizičke veličine.

30. Dva brata žele da se klackaju. Stariji brat ima masu 60 kg, dok je masa malđeg brata 30 kg. Kakav položaj braća treba da zauzmu na klackalici, u odnosu na oslonac, da bi ona bila u ravnoteži?
31. Na telo koje se kreće ravnomerno pravolinijski deluju dve sile duž pravca kretanja. Da li u tom slučaju brzina tela može da bude konstantna?

32. Na balon koji lebdi u vazduhu deluju gravitaciona sila i sila potiska vazduha. Koji uslov treba da bude ispujen da bi balon lebdeo u vzduhu?

33. Pritisak kojim neko telo deluje na podlogu srazmeran je normalnoj sili kojom telo deluje na podlogu, a obrnuto je srazmeran veličini dodirne površine između podloge i tela. Kako će se promeniti pritisak na podlogu ako učenik koji stoji podigne jednu nogu?

34. Položaj matematičkog klatna obeležen slovom O je ravnotežni položaj. Najudaljeniji položaji od ravnotežnog (A i B) nazivaju se amplitudom. Klatno kreće iz položaja A. Posmatrajte brzine kuglice na koncu u ovim tačkama.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ