Друштвено-географске одлике Србије- систематизација (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Друштвено-географске одлике Србије- систематизација- 8. разред

1. ________ су механичко кретање становништва.

2. ________ је просечан број деце коју у репродуктивном добу роди једна жена.

3. Највећу густину насељености имају:

4. _________ структура представља бројчани однос између мушког и женског становништва.

5. У религијском погледу најзаступљеније је:
6. Густина насељености на простору Србије:

7. Природни прираштај на територији Републике Србије је:

8. Податке о броју становника у нашој земљи добијамо на основу _________ становништва.

9. Колико процената од укупног становништва Србије је запослено у примарном сектору?

10. _______ структура се одређује на основу припадности истој старосној доби.
11. Долином Јужне Мораве кретала се:

12. У Србији се наталитет ________, а морталитет ________.

13. Становништво Србије припада старосној доби зрелог становништва.

14. Старе миграције су биле интензивне у периоду од 14. до 19. века.

15. У Србији је изражен процес депопулације.
16. Први велики попис становништва у Србији спроведен је:

17. Национална структура Републике Србије је хетерогена.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста