Disanje, fotosinteza i transpiracija II – (8.r.)

Disanje, fotosinteza i transpiracija I

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Fotosinteza

1. Svetlosna energija pretvara se u _______ energiju.

2. U procesu fotosinteze od ______ materija nastaju _______.

3. U kojim organelama se vrši proces fotosinteze?

4. Gde se odvija svetla faza fotosinteze?

5. Hlorofil a je pigment _____ boje.
6. Karotenoidi su pigmenti plavozelene boje.

7. Za tamnu fazu fotosinteze je neophodna svetlost.

8. U tamnoj fazi fotosinteze se ugljen-dioksid iz vazduha ugrađuje u organske molekule od kojih nastaje:

9. Složeni šećeri koji se grade od glukoze su:

10. Rezervna hrana kod biljaka je _____.
11. Činioci koji utiču na intenzitet fotosinteze su:

12. ______ količine ugljen-dioksida u vazduhu raste intenzitet fotosinteze.

13. Fotosintezu obavljaju:

14. Gde cijanobakterije sadrže hlorofil a?

15. Alge nemaju tkiva, ni organe.
Transpiracija
16. Transpiracija je proces kontrolisanog odavanja vode u vidu:

17. Vodni bilans biljke kontroliše se otvaranjem i zatvaranjem _____.

18. Što je vlažniji vazduh, _____ je brzina transpiracije.

19. Manjim delom se transpiracija odvija i preko kutikule.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста