Disanje, fotosinteza, transpiracija I (8.r.)

Disanje, fotosinteza, transpiracija I

1. Kao rezultat alkoholne fermentacije dobijaju se __ molekula ATP-a.

2. U organima za varenje složeni šećeri se razlažu na proste sastojke pod uticajem:

3. Pre nego što je planeta postala bogata kiseonikom prokarioti su energiju dobijali:

4. Alkoholnu fermentaciju obavljaju bakterije.

5. Za fazu glikolize je potreban kiseonik.
6. Koliko molekula ATP-a se dobija kao rezultat procesa aerobnog disanja?

7. Pri mlečnokiselinskoj fermentaciji glukoza se razlaže do:

8. Kod prokariota prisutno je ______ disanje.

9. U ćeliji se šećeri prevode u oblik energije koji ćelija može da koristi. Energetski molekul se zove:

10. Pri mlečnokiselinskoj fermentaciji dobijaju se __ molekula ATP-a.
11. Šta organizam dobija disanjem?

12. U ćeliji se šećeri prevode u oblik energije koji ćelija može da koristi. Koja organela je važna u ovom procesu?

13. Gde se dešava Krebsov ciklus?

14. Koji proces se obavlja uz pomoć kiseonika?

15. Mlečnokiselinsku fermentaciju obavljaju ______.
16. Prva faza aerobnog disanja je:

17. Fermentacija može biti mlečnokiselinska i _______.

18. Izvor energije za heterotrofe je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста