Врсте речи – тест (5.р.)

Врсте речи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У српском језику имамо 10 врста речи?

2. Да ли су променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи?

3. Именице, заменице, придеви и бројеви имају род, број и лице?

4. Глаголи се мењају по лицима једнине и множине и временима.

5. Именица ЧАСОВИ је...?
6. Уз коју врсту речи увек стоје придеви?

7. Бројеви означавају количину и редослед?

8. Глагол СМЕЈАТИ СЕ у 2.лицу једнине у перфекту гласи?

9. Присвојни придев БЕОГРАДСКИ уз именицу ђак се пише?

10. За које именице не можемо одредити једнину и множину?
11. Облик придева ЛЕПО уз именице ДЕЧАЦИ и ДЕВОЈЧИЦЕ гласи ?

12. Ако је нешто из Чачка каже се да је?

13. Каже се _________ другара?

14. Која врста речи недостаје у низу: прилози, предлози, везници, узвици?

15. ЛИ и Не су везници?
16. Речца НЕ се увек пише одвојено од свих глагола?

17. Реченица: Да ли су ти да ли да једеш?.. је написана...

18. Именице у реченици могу бити у функцији?

19. Други облик футура глагола ЋЕ ИЋИ се пише?

20. Како се каже: Понела сам ------ ташну?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ