Vrste i uglovi četvorougla – test

Vrste i uglovi četvorougla – test

Резултат теста

1. Mogu li biti unutrašnji uglovi četvorougla sledećih mera: 50°, 80°, 120°, 110°?

2. Mogu li biti unutrašnji uglovi četvorougla sledećih mera: 120°, 60°, 110°, 80° ?

3. Obeleži one četvorouglove kod kojih su sva 4 unutrašnja ugla međusobno jednaka:

4. Obeleži one četvorouglove kod kojih su sva 4 spoljašnja ugla međusobno jednaka:

5. α=86°, γ=47°, δ=105°. β=?°
6. β=115°, γ=39°, δ=141°, α=?°

7. α=101°, β=126°, γ=55°, δ1=?°

8. α=109°, β=129°, δ=73°, γ1 =?°

9. Odaberi tačne iskaze:

10. Dijagonale paralelograma se međusobno polove.
11. Dopuni rečenicu odgovarajućim pridevom: _____________________ uglovi paralelograma su jednaki.

12. Dopuni rečenicu odgovarajućim pridevom: Susedni uglovi paralelograma su _______________________.

13. Neka je četvorougao ABCD trapez. Stranicu AB sa slike nazivamo:

14. Neka je četvorougao ABCD trapez. Stranicu BC sa slike nazivamo:

15. Odaberi NETAČNE iskaze:
16. Odredi meru oštrog ugla paralelograma čiji je jedan unutrašnji ugao 126° .

17. Odredi meru tupog ugla paralelograma čiji je jedan unutrašnji ugao 64°.

18. Neka je četvorougao ABCD trapez. α+δ=90°

19. Jedan unutrašnji ugao romba je 5 puta veći od njemu susednog ugla. Kolika je mera ta dva ugla?

20. Jedan unutrašnji ugao romba je 8 puta veći od njemu susednog ugla. Odredi mere ta dva ugla.
21. Unutrašnji uglovi na dužoj osnovici trapeza su 57° i 61°. Odredi mere preostala dva unutrašnja ugla tog trapeza.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ