Uslovna ponavljanja. Operatori poređenja – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Problem se javlja u situacijama kada ne znamo tačan broj ponavljanja potrebnih za rešavanje zadataka. U talkvim slučajevima koristimo?

2. Petlje kod koje se naredbe izvršavaju sve dok je neki uslov isunjen naziva se?

3. Koji od navedenih kodova ćemo izabrati da bi se na ekranu prilazalo prvih 9 brojeva?

4. U nekim situacijama potrebno je bogatije kontrolisanje ponavljanja, odnosno potrebno je neke naredbe ponavljati sve dok je ispunjen neki uslov. Za to koristimo?

5. U toku je rasprodaja cipela. Označi program koji korisnicima omogućava da izračunaju sniženu cenu cipela koje žele da kupe. U petlji se unose cena cipela i procenat sniženja i ispisuje se snižena cena. Program prestaje sa radom kada se unese cena 0.
6. U igri žmurke deca broje 5,10, 15 itd., do 100. Označi program koji predstavlja baš te brojeve.

7. Za logičke operatore koristimo engleske reči:

8. Operatori and, or, not vračaju vrednost tačno (True) ili netačno (Fals).

9. Šta će ispisati Pajton okruženje kada mu u komandnu liniju uneseš sledeći izraz? 19 + 26

10. Šta je rezultat izvršavanja sledeće naredbe? → 5.0 + 8.6
11. Koji od zapisa predstavlja proizvod brojeva 22 i 58 zabeležen Pajton izrazom? Izaberi tačan odgovor.

12. Napisati naredbu kojom se izračunava i ispisuje koliki račun treba da plati Mila u samuposluzi ako je kupila kesicu bombona koja košta 7,5 dinara i pakovanje žvaka koje koštaju 7,9 dinara.

13. Napisati u programskom jeziku Pajton izraz kojim se izračunava broj za 2 veći od razlike brojeva 49 i 32. Izaberi tačan odgovor.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ