Priprema za I pismeni zadatak – test (8.r.)

Priprema za Ip ismeni zadatak

Резултат теста

1. Koliko najmanje tačaka određuje 15 pravih?

2. Ako je koeficijent sličnosti 0,2, a dužina stranice prvog trougla 10 cm, kolika je dužina odgovarajuće stranice drugog trougla? (Dva tačna odgovora)

3. Ravan može biti zadana sa:

4. Zadan je trougao stranica dužina 6; 9; 8. Koeficijent sličnosti je 2. Stranice sličnog trougla su:

5. Dužine ivica kvadra ABCDEFGH su |AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm i |AE| = 15 cm. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži EB na ravan BCD.
6. Odredi visinu čoveka na slici (označenu sa x).

7. Stranice zadanog trougla su dužina 12, 24, 30. Najkraća stranica sličnog trougla je dužine 16. Najduža stranica sličnog trougla je:

8. Koliko najmanje tačaka određuje 105 pravih?

9. Koliko iznose e i c ako je a = 8 cm, b = 2 cm, d = 6 cm f = 25 cm?

10. Izračunaj visinu kule na slici (označenu sa x).
11. Šta sve od navedenog može biti ortogonalna projekcija trougla?

12. Koliko pravih određuju 7 tačaka na crtežu?

13. Na kvadru ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Odredi ortogonalnu projekciju četvorougla AFGD na tu ravan.

14. Tačke A i B nalaze se s različitih strana ravni π . Udaljenost tačke A od ravni je 8 cm, a tačke B je 4 cm. Dužina duži AB je 20 cm. Kolika je dužina ortogonalne projekcije duži na tu ravninu?

15. Razmera dužina odgovarajućih stranica dva slična trougla iznosi 3:4. Dužine stranica većeg trougla iznose 12 cm, 16 cm i 20 cm. Kolike su dužine stranica manjeg trougla?
16. Ако је АВ = 8 cm i АВ:ВМ=4:3, ВМ је:

17. Koliko iznosi a'?

18. Dužine stranica trougla ABC iznose a=\ 4.5 a= 4.5 cm, b=7.5 b=7.5 cm, a dužine njemu sličnog trokuta iznose b'=9 b ′ =9 cm i c'=10.8 c ′ =10.8 cm. Koliki je koeficijent sličnosti manjeg trougla prema većem?

19. Visina na hipotenuzu pravouglog trougla deli hipotenuzu na delove dužina 9 cm i 16 cm. Upiši dužinu najkraće stranice trougla:

20. Dve ravni se seku:
21. Ako nekom trouglu povećamo dužinu svake njegove stranice 4 puta, koliko se puta poveća obim toga trougla?

22. Ako dužine stranica jednog trougla iznose 13cm, 17cm i 20cm, a drugog 19.5cm, 25.5cm i 30cm, ta su dva trougla slična.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ