Електрична струја – контролни задатак

Резултат теста

1. Електрична струја је:

2. Електричну струју преносе:

3. Електрична струја може бити:

4. Електрична струја испољава:

5. Извори електричне струје су уређаји помоћу којих се одржава разлика потенцијала на крајевима проводника.
6. Најважнија карактеристика извора струје јесте:

7. Одредити шта са слике представља извор струје:

8. Основни елементи струјног кола су:

9. Електрична струја у струјном колу усмерена је:

10. Јачина електричне струје једнака је количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у јединици времена.
11. Мерна јединица за јачину струје је:

12. Јачина струје се мери:

13. Електрична отпорност је:

14. Отпорници су елементи струјног кола који имају велику специфичну отпорност.

15. Јачина струје директно је сразмерна напону на крајевима дела струјног кола, а обрнуто сразмерна електричној отпорности тог дела кола.Реч је о:
16. Формула за израчунавање Омовог закона за део струјног кола је:

17. Количина топлоте која се ослободи у проводнику сразмерна је квадрату јачине струје која кроз њега протиче, електричној отпорности проводника и времену протицања струје. Реч је о:

18. Мерна јединица за количину топлоте је:

19. Отпорници у струјном колу могу бити везани:

20. Електролити су:
21. Најчешће опасности до којих може довесту струја су:

22. Основне мере заштите од струјног удара су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ