Сабирање и одузимање полинома

Резултат теста

Остварен је минималан број поена, настави да вежбаш да би следећи пут било успешније!

1. Међу датим изразима издвој мономе:

2. Коефицијент монома 2а је:

3. Коефицијент монома -2/3x²

4. Oдреди степен полинома -6a+3а²+1

5. Који су од датих полинома сређени?

6. Израчунај 3аb-6аb

7. Колико је 13+7n−9−10n?

8. 0,3x+0,5y−0,2x+0,1y=

9. Израчунај разлику монома: 13,5abc-6,8abc

10. Упрости израз: a+2a+3a

11. Одреди супротан бином бинома P, ако је P=4x-5y²

12. Среди полином 5b+5-6b-8

13. Среди полином 3+x+2x²+3x-5

14. Одреди збир бинома 2m-n и -5m+n

15. Од збира бинома 2a-3 и 5a+2 одузми збир бинома -2a-3 и 4a+1.

16. Од тринома 5а²-3а+1 одузми збир бинома 10а+2 и 2а²-7а.

17. Одреди производ монома A i B ако је A=5a и B=3:

18. Одреди производ монома C i D ако је C=11a и D=-5:

19. Одреди производ монома ако је A=-2b, B=4b:

20. Одреди производ монома -30a и -2аb

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ