Равнотежа тела – контролни задатак

Резултат теста

1. Тело се креће равномерно праволинијски под дејством двеју сила.Какав интензитет, правац и смер имају те силе?

2. Ако на тело делују две силе истог интензитета и правца, али супротног смера, резултујућа сила је једнака:

3. Равнотежа тела може бити:

4. Може ли тело да мирује када на њега истовремено делују три силе истог интензитета?

5. Чврсто тело у облику шипке или штапа које може да се обрће око непокретног ослонца назива се:
6. Растојање од осе ротације до правца деловања силе назива се:

7. Формула за израчунавање момента силе је:

8. Тело зароњено у течност губи привидно од своје тежине онолико колико износи тежина њиме истиснуте течности.Реч је о:

9. Сила потиска једнака је тежини телом истиснуте течности.

10. Одредити на којој слици је приказан пример двостране полуге.
11. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

12. Две силе делују на тело у истом правцу али у супротном смеру.Ако је интензитет једне силе 8,5 kN, а друге 1,5 kN колико износи интензитет њихове резултанте?

13. Мала саксија са цвећем стоји на столу. Ако је сила реакције подлоге која делује на саксију 7,5 N колико износи маса саксије са цвећем?

14. Даска за пеглање је учвршћена на једном крају зида.Момент силе који делује на њу када пегла стоји на њеном супротном крају је 8 Nm.Ако је маса пегле 800 g, колика је дужина даске?

15. Исти минимални момент силе је потребан да би се отворио прозор, као и да би се отворила врата.Интензитет силе којом се отвара прозор делујући на његов крај је за 20% мањи од интензитета силе којом се отварају врата.Да би отворили врата, довољно је деловати силом од 4 N на њихову средину.Коликом силом је потребно деловати на крај прозора, а коликом на крај врата да би их отворили?
16. Два радника носе џак цемента помоћу носиљке са по две ручке са сваке стране.Ако џак цемента има 50 kg и ако је центриран на растојању l=65cm од краја који носи први човек, коликом силом мора да делује други човек на сваку ручку да би носиљка била у равнотежи? Дужина носиљке је 140cm.(маса носиљке је занемарљива)

17. Кликер је потопљен у воду.Ако је његова запремина 2cm3, а густина 2,52 g/cm3, колика сила потиска делује на кликер?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ