Njutnovi zakoni, kretanje II – test (7.r.)

Njutnovi zakoni, kretanje II – test (7.r.)

Резултат теста

1. U kom su veku formulisani Njutnovi zakoni?

2. Ako jednaka sila deluje na tela različite mase tada će veće ubrzanje imati telo____

3. Deda vuče sanke na kojima sede dečko i devojčica. Ako je sila kojom deda vuče sanke 120N i masa sanki 5kg i dečka 30kg, kolika je masa devojčice?sanke iz mirovanja do brzine od 2m/s dođu za 1s.

next

4. Autobus se kreće pravolinijski ravnomerno promenjivo i nakon 10s ima brzinu od 14m/s da bi nakon 30s njegova brzina iznosila 10m/s. Kolika je početna brzina autobusa?

next

5. Na fotografiji je prikazana zavisnost brzine od vremena za neko telo. Odrediti brzinu za t=25s
next

6. Telo menja brzinu kao što je prikazano na grafiku.Nađi put koji telo pređe.

7. Nađi par sile akcije i reakcije za loptu ispunjenu vazduhom.

next

8. Ako lopta deluje na mrežicu koša silom od 80N kolika je sila kojom mrežica koša deluje na loptu?

9. Oblast fizike koja proučava kretanje tela usled delovanja sile naziva se____

10. Dva tela____ mase pri delovanju iste sile dobijaju isto ubrzanje.
11. Ako se telo kreće ubrzano ____ se njegova ___.

12. U koliko se trkaju automobil broj 1 i automobil broj 2 na pravolinojskoj stazi. Oba automobila se kreću ravnomerno ubrzano. Automobil broj 1 ima duplo veće ubrzanje od automobila broj 2. Koliko je puta veće vreme potrebno automobilu broj 2 da stigne do cilja od automobila broj 1?

13. Ako je telo mase 100t deluje sila od 2MN. Kolikim ubrzanjem se kreće telo?

20m/s²

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ